O Nás

Kategorie

Podmínky uplatnění záruky a nároků z odpovědnosti za vady zboží 

Práva a povinnosti zákazníka
1. Zákazník je povinen při odběru dodávky zkontrolovat neporušenost balení a množství. Zjevné vady je nutné ihned reklamovat.
2. Manipulace a skladování odebraného zboží musí být v souladu s pokyny (návody) výrobce nebo se všeobecně platnými předpisy.
3. Zjevné vady výrobků musí být uplatněny ještě před zapracováním do stavby a nejpozději do 7 dní ode dne převzetí dodávky.
4. Neoznámí-li kupující prodávajícímu vady zboží ve lhůtě stanovené a to v závislosti na povaze vady zboží, nárok kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží zaniká.
5. Skryté vady musí zákazník reklamovat neodkladně po jejich zjištění, a to v rámci záruční doby. Pro posouzení reklamace je nutné umožnit přístup k reklamovanému zboží prodávajícímu, zástupcům výrobce a případně nezávislým posuzovatelům.
6. Pokud je vada zboží způsobena během přepravy, zajistí kupující sepsání příslušného protokolu s dopravcem, bez kterého nelze reklamaci uplatnit.
7. Zákazník je povinen uplatňovat reklamace písemně. Při reklamaci je zákazník povinen předložit doklad prokazující nabytí reklamovaného zboží.

Obecné podmínky
1. Záruční doba činí dvacet čtyři měsíců, není-li na konkrétní zboží v záručním listu stanovena záruční doba delší. Záruční doba počíná běžet okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.
2. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny opotřebením v důsledku užívání zboží, nesprávnou či neodbornou instalací, manipulací, přepravou, připojením, sestavením či skladováním zboží, nevhodnou údržbou zboží, užíváním zboží v rozporu s návodem k použití či způsobem odlišným od toho, jímž se zboží zpravidla užívá. U zboží prodávaného za nižší cenu, tj. u zboží, na které byla prodávajícím poskytnuta před jeho dodáním sleva z kupní ceny, nevzniká odpovědnost prodávajícího za vady, pro které byla nižší kupní cena zboží sjednána.

Práva a povinnosti prodávajícího
1. Vladimíra Mišáková poskytuje záruku na zboží a výrobky v rozsahu daném platnou legislativou.
2. Odpovědnost firmy je vždy limitována hodnotou dodaného zboží. Vladimíra Mišáková neodpovídá za jakékoliv související následné nebo nepřímé škody.

Řešení reklamací
1. V případě vad jakosti a provedení zboží má kupující právo na odstranění vady zboží opravou. Nelze-li vadu zboží odstranit opravou, má kupující právo na odstranění vady dodáním náhradního zboží, nebo jiného zboží v ceně zboží vadného, a to dle vlastní volby.
2. Nelze-li vadu zboží odstranit opravou, má kupující alternativně nárok na slevu z kupní ceny zboží, a to dle dohody. Nárok na slevu z kupní ceny zboží zaniká a kupující je oprávněn nadále uplatnit toliko nárok na odstranění vady dodáním náhradního zboží , nedohodne-li se prodávající a kupující na výši slevy ve lhůtě sedmi dnů ode dne, kdy vyšla najevo neopravitelnost vady zboží.
3. Strany sjednávají, že prodávající má právo za účelem posouzení možnosti odstranění vad zboží vyžádat k tomuto stanovisko výrobce nebo jiného dodavatele zboží. Do doby poskytnutí tohoto stanoviska není kupující oprávněn uplatňovat u prodávajícího nárok na splnění závazku z odpovědnosti za vady; lhůta k vyjádření výrobce nebo jiného dodavatele zboží však nesmí být nepřiměřeně dlouhá.

Reklamace i odstoupení od kupní smlouvy vždy zasílejte bez dobírky, na vlastní náklady! V opačném případě nedojde k převzetí reklamace a zboží bude vráceno na adresu odesílatele.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Reklamační formulář


  • Zákaznická podpora

    Zavolejte Po - Pá 7:30 - 16:00 na +420 733 625 098 nebo kdykoli napište na info@koupelnyadlazby.cz

  • Ověřený dodavatel

    Každý měsíc zajistíme spolehlivé doručení objednaného zboží stovkám odběratelů.

  • Výhodná nabídka

    U desítek produktů držíme trvale nejvýhodnější ceny, u některých navíc i dopravu zdarma!